2013. gada 21. martā notiks disertāciju aizstavēšana

 

2013. gada 21. martā, plkst. 14:30, Lomonosova ielā 1a, k 1., 218. auditorijā notiks promocijas padomes sēde, kurā Dzelzeļa transporta institūta doktorants

 

Andrejs Baranovskis

 

aizstāvēs disertāciju „Dzelzceļa transporta trokšņa spektru modelēšana un eksperimentālie pētījumi” inženierzinātņu grāda iegūšanai.

 

Plkst. 16:00 sāksies zinātniskais seminārs, kurā Dzelzceļa transporta institūta doktorantei

Evai Skrebutenei

 

notiks disertācijas "Latvijas dzelceļa un autotransporta kravu pārvadājumu efektivitātes salīdzinošais novērtējums" priekšaizstāvēšana.