2014. gada 27. februārī notiks disertāciju aizstavēšana

 

2014. gada 27. februārī  plkst. 14:30 RTU Transporta un satiksmes zinātnes nozares Promocijas padomes „RTU P-22” atklātajā sēdē Rīgā, Lomonosova ielā 1 A, k-1, 218. auditorijā

 

Konstantīns Savkovs

 

aizstāvēs disertāciju par tēmu „Gāzturbīnu dzinēju karstā trakta detaļu metālkeramisko nanopārklājumu izstrāde” inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai.

 

Recenzenti: Dr.habil. sc.ing., prof. Juris Cimanskis (Latvijas Jūras akadēmija), Dr.sc.ing., vadošais pētnieks Nikolajs Kuļešovs (Rīgas Tehniskā universitāte), Dr.habil. sc.ing., prof. Andrejs Šaņavskis (Valsts Civilās Aviācijas Lidojumu Drošības centrs, Krievija).

 

Ar promocijas darbu var iepazīties RTU Zinātniskajā bibliotēkā, Ķīpsalas ielā 10 unValsts Nacionālajā bibliotēkā, Anglikāņu ielā 5.