Noteikumi

Bibliotēkas noteikumi ir apstiprinati ar RTU Senāta 2005. gada 30. maija lēmumu.


RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ZINĀTNISKĀS BIBLIOTĒKAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vispārīgie noteikumi:

 1. Šie noteikumi nosaka RTU Zinātniskās bibliotēkas (turpmāk – bibliotēka) lietotāju apkalpošanas un informācijas avotu un sistēmu izmantošanas kārtību.
 2. Šie noteikumi ir spēkā visās bibliotēkas struktūrvienībās.
 3. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, RTU Senāta lēmumiem, RTU vadības dokumentiem un bibliotēkas nolikumu.

Bibliotēkas lietotāju reģistrācijas kārtība:

 1. Par bibliotēkas lietotāju var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona.
 2. Lietotājus reģistrē jebkurā lietotāju apkalpošanas struktūrvienībā.
 3. Reģistrējoties bibliotēkā, studentiem jāuzrāda derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda formā. Pārējiem lietotājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments ar personas kodu. Juridiskām personām jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija un pilnvara personai, kas pārstāv juridisko personu kā lietotāju bibliotēkā.
 4. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.
 5. Reģistrētiem bibliotēkas lietotājiem tiek izsniegta Vienotā lasītāja karte (turpmāk – VLK), kas dod tiesības izmantot visas projektā «Vienotā lasītāja karte» iesaistītās bibliotēkas atbilstoši katras bibliotēkas lietošanas noteikumiem. RTU un citu šajā projektā iesaistīto augstskolu studentiem VLK ekvivalents ir derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda formā.
 6. VLK derīguma termiņš ir 5 gadi. Tā jāpasūta Periodisko izdevumu lasītavā Ķīpsalas ielā 10. Karti var saņemt pēc 3 darbdienām. Tās izgatavošana un atjaunošana ir par maksu.
 7. VLK nozaudēšanas, bojājuma vai  kartes lietotāja uzvārda maiņas gadījumā VLK atjauno, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
 8. Mainot uzvārdu vai dzīves vietu, lietotājiem tas jāpaziņo bibliotēkai kārtējā bibliotēkas apmeklējuma reizē. Uzvārda maiņas gadījumā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība:

 1. Bibliotēkas lietotājiem jāuzrāda derīga studenta apliecība ar personas kodu svītrkoda formā vai VLK.
 2. Iespieddarbus izsniedz pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma uz noteiktu termiņu, kuru nosaka bibliotekārs. Termiņu var pagarināt, ja nav citu pieprasījumu. Par nodošanas termiņu neievērošanu iekasē kavējuma naudu. Tās apmēru nosaka bibliotēkas direktors ar rīkojumu.
 3. Bibliotēkas lietotāji izdevumus uz noteiktu  termiņu var  rezervēt.
 4. Iespieddarbus līdznešanai izsniedz tikai RTU studentiem, mācībspēkiem un darbiniekiem, kā arī juridisko personu pilnvarotajām personām. Pārējiem lietotājiem tie pieejami lasītavās.
 5. Iespieddarbus no lasītavām, uzziņu izdevumus un retus izdevumus izsniedz tikai lietošanai lasītavās.
 6. Iespieddarbus, kuru nav bibliotēkā, lietotāji var pasūtīt, izmantojot Starpbibliotēku abonementa pakalpojumus vai dokumentu piegādes sistēmu.
 7. Bibliotēkas lietotājiem pieejama datortehnika, internets, lokālās un tiešsaistes datu bāzes. Interneta lietošanu reglamentē bibliotēkas direktora apstiprināti noteikumi.
 8. Bibliotēkā pieejami  maksas pakalpojumi: VLK izsniegšana, kopēšana saskaņā ar Autortiesību likumu, iesiešana, datorizdrukas, skenēšana, dokumentu piegāde. To cenas apstiprina  bibliotēkas direktors.
 9. Bibliotēka lietotājus neapkalpo, ja nav nodoti iespieddarbi, kuru lietošanas termiņš beidzies visās projektā «Vienotā lasītāja karte» iesaistītajās bibliotēkās.

Bibliotēkas lietotāju tiesības:

 1. Izmantot bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmas atbilstoši šiem lietošanas noteikumiem.
 2. Saņemt pilnīgu informāciju par bibliotēkas krājumu un informācijas sistēmām, lietotāju apkalpošanu un pakalpojumiem.
 3. Iesniegt priekšlikumus bibliotēkas administrācijai par bibliotēkas darba uzlabošanu.

Bibliotēkas lietotāju pienākumi:

 1. Iepazīties ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un tos ievērot. Par lietošanas noteikumu pārkāpšanu lietotājiem uz laiku vai pavisam var atņemt tiesības lietot bibliotēku.
 2. Saudzēt saņemtos iespieddarbus. Par pamanītajiem bojājumiem ziņot bibliotekāram.
 3. Nozaudētos iespieddarbus aizstāt ar identiskiem vai līdzvērtīgiem, saskaņojot to ar bibliotekāru, vai arī atlīdzināt nozaudēto iespieddarbu vērtību divkārtīgā līdz desmitkārtīgā apmērā.
 4. Saudzēt inventāru un nenodarīt materiālus zaudējumus RTU.
 5. Patvaļīgi neiznest no bibliotēkas  iespieddarbus.
 6. Bibliotēkas telpās ievērot kārtību un klusumu, netraucēt citu lietotāju darbu.
 7. Paziņot par uzvārda vai dzīvesvietas maiņu kārtējā bibliotēkas apmeklējuma reizē.
 8. Pārtraucot studijas vai darba attiecības ar RTU, nodot bibliotēkā visus saņemtos iespieddarbus.

Pēdējās izmaiņas 09.12.2008.