RTU MTAF AERTI profesionālā bakalaura programmā Aviācijas transports ir integrējusi Part 66 moduļos apgūstamo mācību materiālu kategorijām B1.1 vai B1.3 (atkarībā no izvēlētās specializācijas programmā). Lai nodrošinātu studentiem iespēju iegūt starptautiskām prasībām atbilstošas tehniskās apkopes personāla licences, tika atbilstoši Eiropas Komisijas regulas (EK) Nr. 1321/2014 part 147 prasībām tika izveidota RTU MTAF AERTI tehniskās apkopes mācību organizācija (turpmāk AERTI TAMO).

AERTI Part 147 sertificētā organizācija piedāvā kārtot eksāmenus, lai kļūtu par licencētiem gaisa kuģu mehāniķiem un avioniķiem.

Kādas ir kategorijas?

ŠifrsProgrammas nosaukums
B1.1Lidmašīnas ar turbodzinēju (iem) tehniskā apkope
B1.3Helikoptera ar turbodzinēju (iem) tehniskā apkope
B2Aviācijas elektronikas tehniskā apkope
B3Virzuļdzinēju nehermetizēto lidmašīnu ar 2 000 un mazāk kg maksimālo pacelšanās masu tehniskā apkope

Kā notiek eksāmens?

Saskaņā ar Komisijas regulas (EK) Nr. 1321/2014 visa pamata eksaminācija notiek, lietojot jautājumu ar vairākām atbildēm formātu (testa veida) un esejas tipa jautājumus. Katram testa veida jautājumam ir trīs alternatīvas atbildes, no kurām viena ir pareiza. Kandidātam tiek atvēlēts noteikts laiks viena jautājuma atbildēšanai katrā modulī. Katram esejas tipa jautājumam nepieciešama rakstiskas atbildes sagatavošana un arī ar atbildes sagatavošanu jāiekļaujas noteiktā laikā. Piemēroti esejas tipa jautājumi tiek izveidoti un novērtēti pamatojoties uz mācību programmu.

Kādos gadījumos eksāmenu var ieskaitīt?

Ieskaitīta atzīme par katru eksaminācijas moduli un apakšmoduli testa daļā ir 75 %. Ieskaitīta atzīme par katru esejas tipa jautājumu ir 75 % tajā ziņā, ka kandidāta atbilde satur 75 % no vajadzīgajiem jautājumā norādītajiem galvenajiem punktiem un nav būtisku kļūdu attiecībā uz jebkuru no vajadzīgajiem galvenajiem punktiem.

Kas notiek, ja eksāmens netiek ieskaitīts?

AERTI TAMO piedāvā atkārtotas apmācības kursus, bet ir iespējams arī izvēlēties eksāmenu kārtot bez atkārtotas apmācības kursu apmeklējuma. Eksāmenu atļauts kārtot ne ātrāk kā 90 dienas pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Ja apmācāmais izvēlas kārtot eksāmenu pēc atkārtotas apmācības kursu apmeklēšanas, eksāmenu atļauts kārtot 30 dienas pēc neveiksmīgā mēģinājuma. Maksimālais eksāmenu nokārtošanas mēģinājumu skaits pēc kārtas katram modulim ir trīs. Turpmākie trīs mēģinājumi atļauti vienu gadu pēc pēdējā neveiksmīgā mēģinājuma.

Kādos gadījumos notiek eksmatrikulācija un kā tā notiek?

Apmācāmo eksmatrikulācija notiek pēc apmācāmā paša vēlēšanās un eksaminācijas norises noteikumu pārkāpumu gadījumos:

  • Ikvienam apmācāmajam, kurš teorijas eksāmena laikā ir pieķerts špikojam vai arī pie viņa ir atrasti materiāli, kas attiecas uz eksāmenu priekšmetu, bet nav eksāmenu rakstu darbi un ar tiem saistītā atļautā dokumentācija, aizliedz kārtot eksāmenu vismaz 12 mēnešus pēc starpgadījuma dienas. AERTI TAMO informē kompetento iestādi par ikvienu šādu gadījumu viena kalendārā mēneša laikā.
  • Tā pat apmācāmajam jāapzinās, ka jāapmeklē pilns apmācības kurss un nodarbību neapmeklēšana var ietekmēt negatīvu eksāmena rezultātu. Lai saņemtu atļauju kārtot eksāmenu, apmācāmajam jāapmeklē vismaz 90% no kalendārajā plānā plānotajām nodarbībām.
  • Gadījumā, ja eksaminētājs pārkāpj savas pilnvaras, t.i., sniedz atbildes kādam no apmācāmajiem teorijas eksāmena laikā, eksaminētāju atstādina no savu pienākumu pildīšanas un eksāmenu uzskata par atliktu. Kvalitātes vadītājs informē par ikvienu šādu gadījumu LV CAA viena kalendārā mēneša laikā. Ja AERTI TAMO apmācāmais vienlaicīgi ir RTU TMF Aeronautikas institūta 1. līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas vai profesionālā bakalaura studiju programmas „Aviācijas transports” studējošais, eksmatrikulācijas papildus noteikumus nosaka RTU Studiju reglamenta 7.9. punkts.

Kā var sazināties ar AERTI part 147?

Par aktuālo moduļu konsultāciju un eksāmenu grafiku, izcenojumiem kā arī citiem ar Part 66 moduļu apguvi saistītiem jautājumiem lūdzam interesēties izmantojot e-pastu:

aerti.tamo@rtu.lv