Transports

Latvijas augstskolas, un tajā skaitā RTU, arvien sekmīgāk iesaistās Eiropas un pasaules mēroga zinātniskos projektos un pētījumos. Iegūstot doktora grādu un attīstot savas pedagoģiskās prasmes un iemaņas, kā arī attīstot un parādot sevi RTU realizējamos pētījumos, jums paveras plašas iespējas parādīt savas radošās un intelektuālās spējas visai pasaulei. RTU ir attīstīts starptautisko sakaru tīkls, kā arī plašs laboratoriju aprīkojums lai veicinātu jūsu zinātnisko izaugsmi. Studiju programma “Transports” tiek realizēta divos Rīgas Tehniskās universitātes MTAF institūtos un sastāv no četrām specializācijām:

  • Aviācijas transports – īstenojas Aeronautikas institūtā
  • Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums – īstenojas Aeronautikas institūtā
  • Auto transports un pārvadājumi – īstenojas Transporta institūtā
  • Dzelzceļa transports – īstenojas Transporta institūtā

Doktora studiju programma paredz apgūt virzienam atbilstošus fundamentāla rakstura teorētiskos priekšmetus un specializācijas priekšmetus šaurajā zinātniskajā darba virzienā, kā arī humanitāros priekšmetus un svešvalodas.

Doktora studiju programmas „Transports” mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus transporta un satiksmes jomā, speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, kuriem piemīt sistēmiska, analītiska, kritiska un radoša domāšana un ir spējīgi risināt zinātniskās inovācijas uzdevumus.