Doktora studijas “Transports”

Studiju programma tiek realizēta Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes trīs institūtos un sastāv no četrām specializācijām:

Auto transports un pārvadājumi Īstenojas: Autotransporta institūtā (ATI)Dzelzceļa transports Īstenojas: Dzelzceļa transporta institūtā (DzTI)Aviācijas transports Īstenojas: Aeronautikas institūtā (AERTI)Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums Īstenojas: Aeronautikas institūtā (AERTI)

Doktora studiju programma paredz apgūt virzienam atbilstošus fundamentāla rakstura teorētiskos priekšmetus un specializācijas priekšmetus šaurajā zinātniskajā darba virzienā, kā arī humanitāros priekšmetus un svešvalodas.

Obligātie virziena priekšmeti:

Autotransports un pārvadājumi: eksperimenta plānošana un datu analīze, transportlīdzekļu konstrukcijas drošums un to ekoloģija;Dzelzceļa transports: masu apkalpošanas teorijas elementu pielietojumi transportā, transporta loģistisko sistēmu tehnoloģija;Aviācijas transports: datormatemātika gaisa transporta uzdevumos, aviācijas transporta tehniskās ekspluatācijas matemātiskais pamatojums, zinātniskā eksperimenta plānošana un apstrāde;Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums: transportlīdzekļu ekspluatācijas drošums, loģistikas sistēmas transportā, transportmašīnu ekspluatācijas raksturojumu datoranalīze un aprēķins.

Ierobežotās izvēles specializācijas priekšmeti:

Autotransports un pārvadājumi: loģistikas sistēmas transportā, transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās tehnoloģijas, transporta procesu modelēšana, transporta plūsmu teorija, transporta datorizētās sistēmas, automobiļu negadījumu pētīšana un rekonstrukcija, automobiļu sadursmes mehānika, automobiļa un ceļa sistēmas dinamika, automobiļu spēka pārvadi un balstiekārtas;Dzelzceļa transports: ritošā sastāva elementu dinamiskais noslogojums, ritošā sastāva horizontālā dinamika, lokomotīvju vilces piedziņas dinamika, ritošā sastāva vibroakustiskā diagnostika, sliežu ceļa drošums un tā vadība, sliežu ceļa aprēķini, dzelzceļa staciju un iecirkņu mijiedarbības analīze, vilcienu plūsmu optimizācija, vilcienu kustības drošības statistiskā teorija, eksperimenta plānošana un datu analīze, automatizētās projektēšanas sistēmas transportā;Aviācijas transports: specializācijas priekšmets I, specializācijas priekšmets II, specializācijas priekšmets III, specializācijas priekšmets IV, specializācijas priekšmets V, specializācijas priekšmets VI;Transporta sistēmu tehniskais nodrošinājums: transporta sistēmu funkcionēšanas datormodelēšana un optimizācija, bojāto konstrukciju dinamikas datoranalīze, projektējamo izstrādājumu optimizācijas automatizētas metodes, hidro-gāzes-siltumdinamikas uzdevumu datormodelēšana un aprēķins, transportlīdzekļi drošuma paaugstināšanas tehnoloģiskās metodes, transportmašīnu precīzu moduļsistēmu aprēķins un konstruēšana, transportmašīnu bojājumu diagnostikas modernās tehnoloģijas, transportmašīnu svārstību slāpēšana.

Brīvās izvēles ietvaros paredzētas arī citu priekšmetu studijas.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augstas kvalifikācijas zinātniekus inženierzinātnēs Transporta un satiksmes jomā, kā arī speciālistus pedagoģiskā un zinātniskā darba veikšanai, nodrošināt transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi.

Doktora studiju programmas „Transports” uzdevumi ir:

sniegt padziļinātas teorētiskās zināšanas transporta un satiksmes nozares fundamentālajos virzienos;apgūt prasmi veikt zinātniski pētnieciskos darbus;apgūt prasmi formulēt un patstāvīgi risināt zinātniskas problēmas;apgūt iemaņas zinātniskām diskusijām par sava darba tēmām un apgūt māku iesaistīties diskusijās par citām nozares zinātniskām tēmām;sniegt zināšanas par tehniskām inovācijas metodēm (apmācība, studēšana, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);sniegt zināšanas un iemaņas pedagoģiskā darba veikšanai;nostiprināt svešvalodu līmeni;veicināt starptautiski nozīmīgu zinātnisko pētījumu veikšanu, uzstāšanos ar lasījumiem starptautiskās konferencēs un semināros.

Izvirzīto uzdevumu izpildes kontrole tiek veikta doktorantu ikgadējās atestācijas laikā. Pedagoģiskā darba iemaņu un pieredzes gūšanai visi studiju programmas doktoranti ir iesaistīti mācību procesā, lasot atsevišķas lekcijas bakalaura studiju studentiem, vadot laboratorijas un praktiskos darbus, pārbaudot un vērtējot studiju un eksāmenu darbus.

Studiju beigās doktorants aizstāv disertāciju, kas satur jaunus risinājumus transporta un satiksmes jomā.