Studiju programma “Aviācijas transports”

Šajā programmā tiek sniegtas zināšanas, kas atbilst profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesiju reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā, tiek nodrošināts zināšanu līmenis, kas atbilst profesijas, starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO),  un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr. 2042/2003 noteikto pienākumu pildīšanai. Studiju programmas apjoms un saturs atbilst Eiropas aviācijas drošības aģentūras (EASA  – European Aviation Safety Agency), Latvijas Republikas Civilās aviācijas aģentūras (LR CAA),  Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajām prasībām  un profesiju standartam– Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris (profesijas kods – PS0364) vai Gaisakuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris (profesijas kods – PS0365).

Studiju programmasmērķi:

  • nodrošināt aviācijas transporta nozares infrastruktūras atjaunošanu un uzturēšanu ar nepieciešamo skaitu un kvalifikācijas speciālistiem, kā arī nepieciešamo zinātnisko pētījumu izpildi un dot iespēju turpināt studijas maģistrantūrā vai doktorantūrā.
  • sniegt vēlamo izglītību 5. kvalifikācijas līmenī  inženierzinātņu jomā un I līmeņa augstāko izglītību vai profesionālo bakalaura/maģistra grādu, kas atbilstu līdzīgām studiju programmām ārzemēs, un sniegt iespēju studēt šādā RTU programmā aptverot galvenās darbības sfēras studiju procesā, tai skaitā: mācīšanu, konsultācijas un pētniecisko darbu;
  • sagatavot starptautiski atzīta līmeņa speciālistus ar I līmeņa augstāko izglītību vai bakalaura/maģistra grādu un profesionālo izglītību Aviācijas transporta gaisa kuģu mehānisko iekārtu un avionikas sistēmu tehniskās ekspluatācijas darbu veikšanai, kā arī sistēmu darbības analīzei un projektēšanai.
  • Sniegt zināšanas, kas atbilst prasībām profesionālās augstākās izglītības valsts standartam un profesijas reglamentējošiem starptautiskajiem dokumentiem aviācijas transportā.
  • Nodrošināt zināšanu līmeni, kas atbilst profesijas, Starptautiskās aviācijas organizācijas (ICAO) un atbilstoši Eiropas Komisijas Regulai (EK) Nr.2042/2003 (2003.gada 20.novembris) noteikto pienākumu pildīšanai.

Studiju procesa laikā studenti:

  • apgūst fundamentālo zinātņu un nozares teorētiskos priekšmetus, kā arī nozares speciālos priekšmetus;
  • saņem praktiskas zināšanas par aviācijas tehnikas darbības principiem, uzbūvi un tehniskās apkopes paņēmienus izmantojot AERTI laboratorijas, maketus, stendus un trenažierus;
  • prakses laikā darba vietā (ārpus izglītības iestādes) apgūst aviācijas transportam raksturīgas tehniskās apkopes praktiskās iemaņas;
  • I līmeņa augstākās izglītības kvalifikācijas darba vai bakalaura/maģistra darba ar projekta daļu izstrādes laikā realizē iegūtās praktiskās un teorētiskās zināšanas.