Studiju programma “Transporta sistēmu inženierija”

Bakalaura profesionālo studiju programma “Transporta sistēmu inženierija” sagatavo transporta sistēmu inženierus, lai risinātu plašu , sarežģītu, tehnoloģiski ietiepīgu  jautājumu spektru ,kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos, informācijas tehnoloģiju ieviešanu transportā un to izmantošanu, transporta sistēmu optimizāciju, plānošanu un prognozēšanu, visa veidu transporta līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu. Transporta sistēmu inženieru sagatavošana pēc programmas “Transporta sistēmu inženierija”  tiek realizēta saskaņā ar profesijas standarta PS 0253 izvirzītājām prasībām.

Studiju programmas mērķi:

 • sniegt bakalaura/maģistra profesionālo izglītību transporta sistēmu inženierijā, lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu ar nepieciešamo atbilstošas kvalifikācijas speciālistu skaitu;
 • sagatavot speciālistus, kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, kāds veidojas Latvijā, tās tautsaimniecību orientējot uz šobrīd augstāko ekonomikas attīstības līmeni – starptautisko jeb globālo saimniekošanas sistēmu (tai raksturīga ražošana tuvu tirgum, pirmapstrāde izejvielu ieguves vai nosūtīšanas vietās, kopreģionālo un globālo transporta sistēmu izveide un sasaiste, virzība uz augsti izglītotas, zinošas un prasmīgas, patstāvīgi attīstošas sabiedrības veidošanos);
 • nodrošināt plašu profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu, zinību padziļinātu izglītību, kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētnieciskajā darbībā transporta jomā, veikt zinātniskus pētījumus, efektīvi veidot un izmantot modernās tehnoloģijas, kā arī turpināt izglītību maģistra vai doktora grāda iegūšanai.

Studiju programmas galvenie uzdevumi:

 • sniegt nozares jaunāko sasniegumu apguvei nepieciešamās matemātikas, informācijas tehnoloģiju, dabaszinātņu, nozares teorētisko principu zināšanas, lai iegūtu teorētisku un praktisku kompetenci ieguldījumam profesijas attīstībai;
 • pielietot studiju procesā parastās mācīšanas metodes (lekcijas, praktiskos un laboratorijas darbus, seminārus u. c.,) un modernizētās metodes (situāciju analīzi, piem., par notikumiem dabā, ražošanā un cilvēku sabiedrībā; grupu darbu; darbu transporta struktūrvienībās u.c.,);
 • dot zināšanas par zinātnes un tehnikas attīstības tendencēm;
 • lietot modernās studiju kvalitātes vadības metodes, lielu vērību veltot inovāciju ideju izskaidrošanā (apmācība, studēšana, zināšanas, pieredze, zinātne, tehnika, tehnoloģija, ražošana);
 • nodrošināt globalizācijas procesu izpratnei nepieciešamo zināšanu apguvi;
 • ļaut studējošiem izmantot iespējas mācīties par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī liela konkursa gadījumā – studēt par personīgajiem līdzekļiem.

Šobrīd programma tiek īstenota divos novirzienos:

 • Loģistika un transporta sistēmas – zināšanas par integrētu un sabalansētu multimodālo un intermodālo sistēmu veidošanu, attīstību un pārvaldību, progresīvo transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju izstrādes, pārvaldības un attīstības nodrošināšana.
 • Transportmašīnu remonta tehnoloģijas un apkope – zināšanas par transportmašīnu modernajām remonta tehnoloģijām, apkopes un detaļu atjaunošanas metodēm, ilgtspējas menedžmentu, spectranpsorta mehānismiem un aprīkojumu,  mehanizācijas un automatizācijas līdzekļu nozīmi transporta nozarē, spēja piedalīties jaunu materiālu izstrādē.